Algemene voorwaarden

Info

ALGEMENE VOORWAARDEN

Facturatie

Tarieven op de factuur meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties. Alle prijzen gelden exclusief BTW tenzij anders is overeengekomen.

Iedere klacht betreffende de levering of prestaties, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 5 werkdagen vanaf het begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Simply Fabulous en dit per aangetekende brief of mail met ontvangstmelding.

Elke factuur is contant betaalbaar behalve indien anders overeengekomen en dit ten laatste 10 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Simply Fabulous.

Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd à rato van de wettelijke rentevoet (7%) vermeerderd met een forfaitaire schadebeding van 15% per jaar en dit vanaf de vervaldag tot het ogenblik van de volledige betaling.

Protest tegen de factuur moet schriftelijk en behoorlijk gemotiveerd gebeuren binnen de 10 werkdagen na ontvangst van de factuur.

Schuldvergelijking tussen schadevergoedingen waarvoor Simply Fabulous zou aangesproken worden door de koper en facturen verschuldigd door de koper aan Simply Fabulous is steeds uitgesloten.

Zo ook is het de koper niet toegelaten zijn betalingsverplichting voor leveringen op te schorten wegens beweerde klachten in verband met andere leveringen.

Ingeval de koper herhaaldelijk in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen correct na te komen, zal Simply Fabulous genoodzaakt zijn de betreffende overeenkomst alsook eventuele andere overeenkomsten die met de koper zouden zijn afgesloten te ontbinden ten laste van de koper en/of de leveringen op te schorten tot de volledige betaling van alle openstaande facturen.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat door onze verzekering beroepsaansprakelijkheid is verzekerd.

In geval van wanbetaling zal er ook mogelijkheid zijn de toegang van de koper tot de website te annuleren of op te schorten tot de volledige betaling van alle openstaande facturen.

De rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

Let's get in touch

Vertel ons over jouw project, we helpen je graag vooruit.

Maak een afspraak

Onze Technologie

Enkele projecten in de kijker

Klanten zeggen

 • Ik was blij verrast met de grondige aanpak en goede opvolging door Simply Fabulous. Bovendien ziet de website er niet alleen mooi uit, Simply Fabulous deed er ook werkelijk alles aan om het tot in de puntjes af te werken.

  Hosted Power
  Hosted Power Testimonial
 • Simply Fabulous heeft mijn website gebouwd zoals ik het in mijn gedachten had, met oog voor mijn realisaties, tekeningen en ontwerpen. Ik ben zeer tevreden over onze samenwerking.

  GreenArchitects
  GreenArchitects Testimonial
 • Simply Fabulous heeft uitstekend werk geleverd. We zijn zeer tevreden over het resultaat én over het werkingsproces. Hij betrok ons vanaf het begin bij de ontwerpen door regelmatig feedback te vragen of meerdere voorstellen aan te leveren. Alles werd ruim op tijd aangeleverd.

  De Watergroep
  De Watergroep testimonial
 • Dank voor je goede zorgen, onze mooie webshop en alle hulp die we gekregen hebben tijdens de ontwikkeling van de webshop maar ook en vooral wanneer de webwinkel online staat. De uitleg over het Magento CMS was duidelijk. Geen vraag was te veel om te beantwoorden.

  La Luna
  La Luna Testimonial